IF Friskis&Svettis Täby


IF Friskis&Svettis Täby är en ideell allmännyttig idrottsförening som bildades 1985. Föreningen har drygt 7000 medlemmar, 200 funktionärer, fem anställda och två träningsanläggningar.

Friskis&Svettis Täby startades 1985. I dag är vi över 7100 medlemmar, vilket gör Friskis&Svettis till Täbys största idrottsförening. Alla som har träningskort på Friskis&Svettis Täby är medlemmar i föreningen. Åldersspannet är 2-96 år.

Som medlem i Friskis&Svettis Täby har du rätt att delta på föreningens årsmöte och påverka beslut som fattas.  Årsmötet äger rum innan april månads utgång. Du ingår i en gemenskap och kan delta i olika medlemsaktiviteter som föreningen ordnar.

Friskis&Svettis Täbys tränare, värdar och funktionärer engagerar sig ideellt. Tack var dem kan Friskis&Svettis erbjuda träning i två träningsanläggningar, öppet varje dag, från tidig morgon till sen kväll. Schemat är indelat i tre säsonger: höst-, vår- och sommarsäsong. Under respektive säsong har vi hög- och lågsäsong då antal pass på schemat varieras. Håll koll här på hemsidan.

Att Friskis&Svettis är en ideell medlemsförening innebär att eventuella överskott går tillbaka till verksamheten. Det finns inget vinstintresse bakom ägandet (medlemmarna är ägarna).

Vår idé: Att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla.

Vår vision: En välkomnande mötesplats med rörelse i centrum

 

KALLELSE

IF Friskis&Svettis Täby ÅRSMÖTE 2018

Onsdag den 25 april klockan 19.00

Plats: Friskis&Svettis Täby kyrkby, Lilla hallen, Eldarvägen 4.

 

Förslag till dagordning

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av protokolljusterare som, jämte ordföranden, ska justera protokollet och tillika vara rösträknare.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Fråga om årsmötets har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. a) Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning).
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat och balansräkning. Dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse.
 11. Fastställande av medlemsavgift.
 12. Behandling av proposition och beslut samt, i rätt tid (senast 11/3-18), inkomna motioner, behandling och beslut.
 13. Val av:                                                                                                                     a. Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år   b. Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.                                         c. Fastställt antal styrelsesuppleanter med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.                                                                                                d. Revisor jämte suppleant för en tid av ett år.                                                                                                                    e. Fastställt antal ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande
 14. Fastställande av styrelsearvode.
 15. Övriga frågor.
 16. Mötets avslutande.

VÄLKOMMEN!

OBS!
Onsdag 21 mars 2018 är sista datum för Motion från medlem (ska vara styrelsen tillhanda senast fem veckor före årsmötet.) Maila eller skriv på lapp din motion till Peer Weding, peer@taby.friskissvettis.se

 

Årsmötesprotokoll 20170426

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2017:

F&S Täby årsredovisning 2016

Proposition om ändring av stadgar till årsmötet 170426

Bilaga 1 Normalstadgar F&S Täby efter Riksstämman 2017

Framgångsplan 2017

Friskis&Svettis Täby budget 2017

Valberedningens arbetsordning 2017

Valberedningens förslag 2017 Täby den 25 april 2017

 

 

 

 

 

 

 

friskis_taby_DSF7096_GK_200x300

 • Öppettider i Näsbypark och Kyrkbyn

 • MånTisOnsTorsFreLörSön
  Öppnar06.3006.3006.3006.3006.3008.3009.00
  Stänger22.0022.0022.0022.0019.3018.0020.00
   facebook