Kallelse till IF Friskis&Svettis årsmöte 2018

Onsdag den 25 april klockan 19.00

Plats: Friskis&Svettis Täby kyrkby, Lilla hallen, Eldarvägen 4.

 

Förslag till dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av protokolljusterare som, jämte ordföranden, ska justera protokollet och tillika vara rösträknare.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Fråga om årsmötets har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. a) Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning).
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat och balansräkning. Dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse.
 11. Fastställande av medlemsavgift.
 12. Behandling av proposition och beslut samt, i rätt tid (senast 11/3-18), inkomna motioner, behandling och beslut.
 13. Val av:
  a. Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år
  b. Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
  c. Fastställt antal styrelsesuppleanter med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
  d. Revisor jämte suppleant för en tid av ett år.
  e. Fastställt antal ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande
 14. Fastställande av styrelsearvode.
 15. Övriga frågor.
 16. Mötets avslutande.

VÄLKOMMEN!

OBS!
Onsdag 21 mars 2018 är sista datum för Motion från medlem (ska vara styrelsen tillhanda senast fem veckor före årsmötet.) Maila eller skriv på lapp din motion till Peer Weding, peer@taby.friskissvettis.se

 

 • Öppettider i Näsbypark och Kyrkbyn

 • MånTisOnsTorsFreLörSön
  Öppnar06.3006.3006.3006.3006.3008.3009.00
  Stänger22.0022.0022.0022.0019.3018.0020.00
 • Öppettider Valborg och 1 maj

 • MånTisOnsTorsFreLörSön
  Öppnar06.3010.0006.3006.3006.3008.3009.00
  Stänger18.0016.0022.0022.0019.3018.0020.00
 • Öppettider Kristi Himmelsfärd (v19)

 • MånTisOnsTorsFreLörSön
  Öppnar06.3006.3006.3010.0006.3008.3009.00
  Stänger22.0022.0019.3016.0018.0018.0020.00
   facebook