Friskis&Svettis Årsmöte 2017 onsdag 26 april kl 19.00

Plats: Friskis&Svettis Täby, Näsbypark, Lilla hallen, Djursholmsvägen 30

Välkommen på föreningens årsmöte onsdagen den 26 april. Årsmöte hålls en gång per år och då bjuds alla medlemmar in att delta.

Årsmötesprotokoll 20160413

Friskis&Svettis Täby är en ideell medlemsstyrd förening och årsmötet är grunden för vår verksamhet. På mötet tas övergripande beslut och en styrelse väljs. Inför årsmötet är du som medlem välkommen att vara med och påverka föreningens utveckling. Det gör du genom att lämna in en motion. Under årsmötet beslutas om hur årets styrelse ska se ut, vilken uppdrag styrelsen får och vilken riktning verksamheten ska sträva mot. Dessutom redogörs arbetet från föregående år så du som medlem har full koll.

Vad är en motion?
Motioner är de av medlemmar inlämnade förslag som kräver årsmöte för beslut. Det är skillnad på en motion och ett vanligt förslag som rör verksamheten. Exempel på verksamhetsfrågor är de frågor som gäller schemat, miljön på anläggningarna och våra olika pass. En motion gäller större frågor som exempelvis rör föreningens utveckling och framtid. Känner du dig osäker på om din frågeställning är en verksamhetsfråga eller om den kan lämnas in som en motion är du varmt välkommen att fråga oss. Maila då till info@taby.friskissvettis.se

För att en motion ska vara giltig krävs att den är undertecknad med namn, personnummer och datum. Motionen ska också lämnas in till info@taby.friskissvettis.se senast den 22/3 2017.

VÄLKOMMEN!

 

Kallelse till årsmöte onsdag 26 april med dagordning

IF Friskis&Svettis Täby ÅRSMÖTE 2017

Onsdag den 26 april klockan 19.00

Plats: Friskis&Svettis Näsbypark, Lilla hallen, Djursholmsvägen 30

 

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Val av ordförande och sekreterare
 3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som liksom ordförande, justerar protokollet
 4. Fråga om årsmötet är utlyst enligt stadgarna
 5. Fastställande av dagordning och procedurregler
 6. Uppföljning av föregående årsmötesprotokoll
 7. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning    för det senaste verksamhetsåret
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 11. Fastställande av medlemsavgifter
 12. Behandling av och beslut om proposition stadgeändringar
 13. Behandling av och beslut om motioner
 14. Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
 15. Beslut om arvode för revisorer och eventuellt arvode för styrelsen
 16. Val av föreningens ordförande, tillika styrelseordförande, för en tid av ett år
 17. Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år samt eventuella suppleanter för en tid av ett år, med för suppleanterna fastställd turordning
 18. Val av revisorer och revisorssuppleanter för en tid av ett år
 19. Fastställande av valberedningens arbetsordning
 20. Val av ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska väljas till sammankallande
 21. Övriga frågor
 22. Avslutande av årsmötet

VÄLKOMMEN!

ÅRSMÖTESHANDLINGAR:

F&S Täby årsredovisning 2016

Proposition om ändring av stadgar till årsmötet 170426

Bilaga 1 Normalstadgar F&S Täby efter Riksstämman 2017

Framgångsplan 2017

Friskis&Svettis Täby budget 2017

Valberedningens arbetsordning 2017

Valberedningens förslag 2017 Täby den 25 april 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Öppettider i Näsbypark och Kyrkbyn

 • MånTisOnsTorsFreLörSön
  Öppnar06.3006.3006.3006.3006.3008.3009.00
  Stänger22.0022.0022.0022.0019.3018.0020.00
   facebook